IDLV-45

IDLC 65
 • IDLV-45-12
  Vstup 90~295V AC, 127~417V DC
  Výstup 12V 0~3A
 • IDLV-45-24
  Vstup 90~295V AC, 127~417V DC
  Výstup 24V 0~1.88A
 • IDLV-45-36
  Vstup 90~295V AC, 127~417V DC
  Výstup 36V 0~1.25A
 • IDLV-45-48
  Vstup 90~295V AC, 127~417V DC
  Výstup 48V 0~0.94A
 • IDLV-45-60
  Vstup 90~295V AC, 127~417V DC
  Výstup 60V 0~0.75A