Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje si veľmi ceníme a preto k nim pristupujeme profesionálne.
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze.
 • Všetci pracovníci spoločnosti JDC,s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Ak si neželáte dostávať emaily o aktuálnych novinkách, stačí nás o tejto skutočnosti informovať emailom.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z vášho konta emailom.
 • Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok emailom, alebo písomne.

Prevádzkovateľ tejto stránky je:
JDC,s.r.o.
Mierová 1035/26
03852 Sučany

IČO: 36419192
IČ DPH: SK2021832879


Účel spracovania osobných údajov:
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka (osoby oprávnenej preberať tovar) pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.meanwell.co
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie noviniek a akcií emailom, zasielanie katalógov a iných marketingových aktivít v rámci podpory predaja prevádzkovateľa ak o túto službu prejaví zákazník záujem.
Zoznam spracúvaných údajov:
 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, titul, sídlo spoločnosti, obchodné meno, IČO, DIČ a funkcia vo firme
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, obchodné meno, adresa doručenia
  • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
  • Adresa elektronickej pošty (email) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na inú komunikáciu so zákazníkom.
  • Údaje o Vašich objednávkach a nákupoch - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
  • Oprávnená osoba preberať tovar:
  • kontaktné údaje spoločnosti
  • meno a priezvisko osôb oprávnených preberať tovar a adresa dodania 
Práva a povinnosti dotknutej osoby:
 • Zákazník spoločnosti JDC,s.r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu úplné a pravdivé údaje.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, emailom (jdc@jdc.sk), od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V prípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "PROFIL", po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: emailom, písomne.
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje. 
Naša spoločnosť získané údaje spracováva a Váš súhlas sa dáva na obdobie 10 rokov, pokiaľ nie sú dotknuté ustanovenia osobitných zákonov. Táto lehota je nutna pre dodržanie napr. záručných lehôt.

So žiadosťami a otázkami týkajúcimi sa osobných údajov a prípadnými námietkami voči spracovaniu jej osobných údajov sa môže dotknutá osoba obrátiť na spoločnosť  JDC, s.r.o., Mierová 26, Sučany.