Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov /GDPR/

 

Spoločnosť JDC s.r.o., IČO: 36419192, so sídlom Mierová 1035/26, 038 52 Sučany, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Žilina, Odd: S.r.o. Vložka 15014/L, si je vedomá významu ochrany osobných údajov a súkromia fyzických osôb a z tohto dôvodu Vás nižšie informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej objednávky.

Pri zhromažďovaní, uchovávaní a spracovávaní osobných údajov zákazníkov postupujeme v súlade s právnymi predpismi EÚ a SR.

Účelom tohto dokumentu je splniť informačnú povinnosť voči subjektom osobných údajov vyplývajúcu z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom informačných systémov pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

JDC, s.r.o.

Mierová 1035/26

038 52 Sučany

IČO: 36419192

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

Predaj tovaru, poskytovanie služieb a plnenie zmluvy – osobné údaje, ktoré ste uviedli v rámci objednávky /meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail/ sú nevyhnutné pre jej spracovanie, vybavenie a prípadnú potrebu reklamácie.

Vedenie účtovníctva – v prípade vybavenia Vašej objednávky nutne potrebujeme Vaše osobné /fakturačné/ údaje, nakoľko nám zo zákona vyplýva povinnosť vystavovať, evidovať a archivovať daňové doklady.

Marketing – poskytovanie informácií – Vaše osobné údaje /e-mail, meno, názov spoločnosti, poprípade pracovnú pozíciu, adresu/, využívame za účelom priameho marketingu a informovania vás o ponuke našich produktov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná za účelom doručenia Vašej objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail, v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Poskytovanie údajov mimo EÚ – osobné údaje spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zabezpečujú adekvátnu úroveň na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

  • právo na informácie – plníme už týmto samotným dokumentom

  • právo na prístup – môžete nás vyzvať na poskytnutie informácií, ako osobné údaje o vás uchovávame

  • právo na opravu – môžete nás vyzvať na doplnenie, prípadne zmenu vašich údajov

  • právo na vymazanie /byť zabudnutý/ - na vaše požiadanie vymažeme tie vaše osobné údaje, ktoré nie sme povinní archivovať na základe iných legislatívnych zákonov /zákon o účtovníctve, zákon o DPH a pod./

  • právo na obmedzenie spracovania- v prípade, že chcete len obmedziť rozsah vašich osobných údajov

  • právo vzniesť námietku voči spracovaniu údajov

  • právo na prenositeľnosť – máte právo vyžiadať si od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame

  • právo na sťažnosť – pri podozrení že s vašimi údajmi nenakladáme podľa zákona, môžete podať sťažnosť priamo nám, alebo príslušnému kontrolnému úradu na ochranu osobných údajov.

  • právo odvolať daný súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak je tento právnym základom spracúvania

Uvedené práva si môžete uplatniť elektronickými prostriedkami /e-mailom/ na adrese jdc@jdc.sk, alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla spoločnosti JDC s.r.o., Mierová 1035/26, 038 52 Sučany. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú vaše osobné údaje. Spoločnosť JDC s.r.o. čestne vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť vašich spracúvaných osobných údajov v súlade s § 39 Zákona č. 18/2018 Z.z.

Chceme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení obchodného alebo zamestnaneckého vzťahu s našou spoločnosťou.